درخواست واریز وجه

برای ارائه درخواست واریز وجه فقط کاربرانی می توانند اقدام نمایند که میزان موجودی حساب آنها حد اقل 2/000/000 ریال باشد.